Política de privacitat

Política de privacitat i protecció de dades

OFYSO garanteix el íntegre y total compliment de las obligacions dispostes per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, així com, les dispostes en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com la resta de normatives de desenvolupament.

Recopilació i us de la informació

En cas de l’existència d’algun formulari en el web, els usuaris podran facilitar determinades dades personals necessàries per a sol·licitar l’alta en qualsevol dels nostres serveis. Aquestes dades són necessàries i seran incorporades a un fitxer titularitat de OFYSO, (__DIRECCIÓ__) amb la finalitat de mantenir una relació amb els interessats per a manteniment i millora d’aquest web site, o enviament de comunicacions comercials, en el seu cas.

En qualsevol moment, Vte. podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint un escrit a la direcció abans indicada o enviant un mail a assessoria@ofyso.com. OFYSO no es responsabilitza de la veracitat de les dades facilitades a través del web.

Drets que assisteixen als usuaris i forma de exercici

OFYSO informa a usuaris que, en virtut de allò disposat en la legislació aprovada al respecte, podrà fer valdre els seus drets de:
  • Accés: petició d’informació sobre les dades personals incloses en un fitxer.
  • Cancel·lació: petició de cancel·lació de dades personals objecte de tractament inclòs en un fitxer.
  • Rectificació: petició de correcció de dades personals inexactes o incorrectes objecte de tractament inclòs en un fitxer.
  • I, en el seu cas, oposició al tractament de les dades personals de les que són titulars.