Serveis

GESTIÓ COMPTABLE
 • GESTIÓ DOCUMENTAL COMPTABLE
 • CONFECCIÓ D’ASSENTAMENTS COMPTABLES
 • COMPTES ANUALS I MEMÒRIES
 • ANÀLISI I ASSESSORAMENT COMPTABLE
 • SUPERVISIÓ DE LA COMPTABILITAT EMPRESARIAL
LABORAL
 • GESTIÓ INTEGRAL: (ELABORACIÓ DE NÒMINES I ASSEGURANCES SOCIALS, DECLARACIONS TRIMESTRALS, LIQUIDACIONS...)
 • APLICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE CONVENIS
 • TRAMITACIÓ D’ALTES I BAIXES AL SISTEMA RED / TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL
 • CONTRACTES LABORALS
 • DEFENSA EN RECLAMACIONS JUDICIALS
 • ACOMIADAMENTS, SANCIONS
 • ALTS CÀRRECS I DIRECCIÓ
 • PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
 • PERMISOS I EXCEDÈNCIES
 • EXPEDIENTS DE REGULACIÓ DE TREBALL
 • ACTUACIONS DAVANT INSPECCIÓ DE TREBALL
FISCAL I TRIBUTARI
 • GESTIÓ D’IMPOSTOS: IVA, IRPF, MÒDULS
 • PLANIFICACIÓ FISCAL
 • TRAMITACIÓ ALS ORGANISMES OFICIALS
 • ESTUDI I ASSISTÈNCIA A INSPECCIONS FISCALS
 • ESTUDI I PREPARACIÓ DE L’IMPOST DE SOCIETATS
 • ESTUDI I PREPARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA I PATRIMONI
 • ESTUDI I PREPARACIÓ DE DECLARACIONS FISCALS INTRACOMUNITÀRIES
 • ESTUDI I PREPARACIÓ D’ALTRES IMPOSTOS (IMPOSTOS SOBRE NO RESIDENTS, ETC.)
 • FISCALITAT INTERNACIONAL
SOCIETARI
 • CONSTITUCIÓ I DISSOLUCIÓ DE SOCIETATS
 • PACTES I CONVENIS ENTRE SOCIS
 • ACORDS SOCIALS, IMPUGNACIÓ
 • ACCIONS DE RESPONSABILITAT D’ADMINISTRADOR
 • CONFLICTES ENTRE SOCIS
 • NOMENAMENT D’ADMINISTRADOR I APODERAT
 • COMPRAVENTA DE PARTICIPACIONS I ACCIONS SOCIALS
 • REFORMES D’ESTATUTS